Thursday, December 8, 2022

Mohan Kumar Nivarti

42 POSTS0 COMMENTS
నివర్తి మోహన్ కుమార్. జననం 26 ఆగస్టు 1950, నంద్యాల. వృత్తి రీత్యా ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. హైదరాబాదులో ప్రాక్టీసు. కవిత్వం, చిత్రలేఖనం, సాహిత్య విమర్శ, జ్యోతిష్యం, చరిత్ర, సామాజిక రాజకీయ శాస్త్రాల్లో ఆసక్తి. మొబైల్ : 96038 27827

భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య 1971లో జరిగింది ధర్మయుద్ధం

మహాభారతం - ఆదిపర్వం-4 ఏడౌక్షౌహిణులెన్న పాండవ బలం; బేకాదశా క్షౌహిణుల్ రూఢిం కౌరవ సైన్య; మీ యుభయమున్ రోషాహతాన్యోన్యమై యీడం బోవక వీకమై పొడువగా నేపారు ఘోరాజి న ల్లాడెన్ ధాత్రి శమంత పంచకమునం దష్టాదశాహంబులన్ నన్నయ భట్టారకుడు భారతాన్ని కొందరు...

మహాభారతం: ఆదిపర్వం: ఉదంకోపాఖ్యానం-3

వచనం: అని యి/ట్లురగ/పతుల/నెల్ల స్తు/తియించి అందు సి/తాసిత/తంతు సం/తాన ప/టంబు న/నువయిం/చు చున్న/వారి ని/ద్దర స్త్రీ/లను ద్వా/దశార/చక్రంబుం పరివ/ర్తించుచు/న్న వారి/నార్వుర/కుమారు/ల నతి/ప్రమాణ/తురంగం/బు నెక్కి/ న వాని/మహా తే/జస్వి నొ/క్క దివ్య/ పురుషుం/గని వి/పులార్థ/వంతంబు/లైన మం/త్రంబుల/నతి భ/క్తి యుక్తుండై/స్తుతియిం/చినం...

మహాభారతము – ఆది పర్వము – ఉదంకుని నాగస్తుతి

అక్షరార్చన బహువన పాదపాబ్ధి కులపర్వత పూర్ణ సరస్సరస్వతీ సహిత మహామహీభర మజస్ర సహస్ర ఫణాళి దాల్చి దు స్సహతర మూర్తికిన్ జలధి శాయికి పాయక శయ్య యైన అ య్యహిపతి దుష్కృతాంతకు డనంతుడు మాకు ప్రసన్నుడయ్యెడున్ అరిది తపోవిభూతి నమరారుల...

మహాభారతం – ఆదిపర్వము : ఉదంకోపాఖ్యానము

నిండు మనంబు నవ్య నవనీత సమానము, పల్కు దారుణా ఖండల శస్త్ర తుల్యము, జగన్నుత! విప్రుల యందు, నిక్కమీ రెండును రాజులందు విపరీతము గావున, విప్రుడోపు, నో పండతి శాంతుడయ్యు నరపాలుడు శాపము గ్రమ్మరింపగన్! -నన్నయ భట్టారకుడు ఉదంక మహర్షి...

మహాభారతంలో శునకాల ప్రసక్తి

అక్షరార్చన మహాభారతం - ప్రథమాశ్వాసము "తగునిది తగదని యెదలో వగవక, సాధువులకు, పేదవారల కెగ్గుల్ మొగి జేయు దుర్వినీతుల కగు ననిమిత్తాగమంబు లయిన భయంబుల్ నన్నయ భట్టారకుడు మనం మహాభారత కథా ప్రారంభంలో వున్నాము. ప్రతిహత శత్రు విక్రముడు, పాండవ వంశ వివర్ధనుడు,...

మహాభారత శోభ

అమితాఖ్యానక శాఖలన్ పొలిచి, వేదార్థామల చ్ఛాయమై, సుమహద్వర్గ చతుష్క పుష్ప వితతిన్ శోభిల్లి, కృష్ణార్జునో త్తమ నానాగుణ కీర్తనార్థ ఫలమై, ద్వైపాయనోద్యాన జా త మహాభారత పారిజాత మమరున్ ధాత్రీ సురప్రార్థమై! -నన్నయ భట్టారకుడు ఆదిపర్వము 1.66 "వ్యాస మహర్షి అనబడే...

గంగిరెద్దు

ప్రభువు గారికీ దండం పెట్టూ పాదం వంచీ భక్తిని పెట్టూ పట్టు శాలువలు కప్పెదరంటా కాసులు మువ్వలు పెట్టెదరంటా డూడూడూడూ యెంకన్నా! మోసము చేసును మునసబు గారు కక్షలు కట్టును కరణం గారు కలిమి కలిగినా కాపులు వీరు డూడూడూడూ యెంకన్నా! కుంచెడు మాయ కోమటి...

మహాభారతం అవతారిక

భారత భారతీ శుభ గభస్తి చయంబుల జేసి, ఘోర సం సార వికార సంతమస జాల విజృంభము బాచి, సూరి చే తోరు చిరాబ్జ బోధన రతుండగు దివ్యు పరాశరాత్మజాం భోరుహ మిత్రు గొల్చి ముని పూజితు,...
- Advertisement -

Latest Articles