Sunday, January 29, 2023

Mohan Kumar Nivarti

45 POSTS0 COMMENTS
నివర్తి మోహన్ కుమార్. జననం 26 ఆగస్టు 1950, నంద్యాల. వృత్తి రీత్యా ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. హైదరాబాదులో ప్రాక్టీసు. కవిత్వం, చిత్రలేఖనం, సాహిత్య విమర్శ, జ్యోతిష్యం, చరిత్ర, సామాజిక రాజకీయ శాస్త్రాల్లో ఆసక్తి. మొబైల్ : 96038 27827

ఎవరు?

ఆకసాన నీలకాంతి లహరుల చిందింపజేయు వనసీమల హరితకాంతి ఝరులను స్పందింపజేయు హృద్దేశము వీడి వచ్చి ఊహల ఊయల తేలును తానల్లిన హరివిల్లున చిక్కని అందాల దాగు విరబూచిన సుమకాంతల కాంతుల కన్నుల దూరును! చిత్రకారుడెవరమ్మా? చిత్తచోరుడెవరమ్మా? పసిపాపల బోసినోటి నవ్వుల రువ్వుల యందున చెంపకెంపు...

ఆంధ్రమహాభారతం – తృతీయాశ్వాసం – కచ దేవయాని ఘట్టం – శుక్రాచార్యుడు పునురుజ్జీవితుడు కావడం

"విగత జీవుడై పడి యున్న వేదమూర్తి అతని చేత సంజీవితుడై వెలింగె దనుజమంత్రి యుచ్ఛారణ దక్షు చేత నభి హితంబగు శబ్దంబు నట్ల పోలె" నన్నయ భట్టారకుడు గురుశుశ్రూషా కౌశలంతో కచుడు శుక్రాచార్యునికి ప్రియశిష్యునిగా మెలుగుతున్న రోజులు. ఒకసారి కచుడు...

ఆదిపర్వం – ద్వితీయాశ్వాసం- ఉపసంహారం

ఒనర జరత్కారు మునీం ద్రునకు జరత్కారునకు సుతుండైన మహా మునివరు నాస్తీకుని ముద మున తలచిన నురగభయము పొందదు జనులన్ మఱియు నయ్యాస్తీకు చరితంబు విన్నవారికి సర్పపాప క్షయంబగు నన్నయ భట్టారకుడు నన్నయభట్ట ప్రణీతమైన ఆంధ్రమహాభారతంలో, పౌష్యోదంక మాహత్త్యం, భృగువంశకీర్తనం, ఆదిపర్వంలో ...

భారతీయ సాహిత్యంలో ప్రశ్న-జవాబు ప్రక్రియ వైశిష్ట్యం

ఉగ్రశ్రవసువు నైమిశారణ్యంలోని శౌనకాది మహామునులకు భారతకథ చెబుతున్నాడు: "పరీక్షిత్తు కుమారుడైన జనమేజయుడు సర్పయాగానికి ఆస్తీకుని ప్రార్థన మేరకు ముగింపు పలికి, ఋత్విజులను, వ్యాసాది మహామునులను పూజించి, దీనులకు, అనాథలకు కోరినంత ధనాన్ని యిచ్చి, పుణ్యపురాణ...

నిన్న – నేడు – రేపు

చూడు ఆమె అతని భుజంపై వ్రాలి వున్నది నిన్న నా బుజంపై వ్రాలింది రేపు మరొకడి బుజంపై వ్రాలుతుంది! చూశావా! ఆమె అతడి ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్నది నిన్న నా ప్రక్కన కూర్చున్నది రేపు మరొకడి ప్రక్కన కూర్చుంటుంది! చూస్తున్నావా! అమె...

చెఱువు

కుండపోతల వానలు కురిసి, కురిసి, పూర్ణ గర్భిణియై పొంగి పోయె చెఱువు కదను ద్రొక్కెడు చోట గంగమ్మ తల్లి తీర్థజన సంద్రమయ్యె ధాత్రీ తలమ్ము! ఆ దిగువనే వసించెడు పేదవారి కదియె మరునాడు ప్రబల భీతావహమ్ము మేఘగర్జా నినాద గంభీరరాత్రి "కొట్టుకొని పోవునో...

అ త డు

వేల శతాబ్దుల వ్రేగుల వల్ల వంగిపోయి విశేష భూమి భారం క్రింద క్రుంగి పోయి అణగిపోయి అణగిపోయి అహరహమూ నేలవైపే అదేపనిగా చూస్తూ నాగలిపైన బరువుగా ఒరిగో గొడ్డలి బుజాన వేసుకునో నిలబడతాడతడు. యుగయుగాల శూన్యమేదో అతని మొగంలో స్ఫురిస్తుంది ఆనందమూ, నిస్పృహ అన్నవి అసలేమీ ఎరుగని జడుడాతడు ఏడవలేడు, కన్నీరోడవలేడు ఆశ...

కృపజూడు భారతీ

అంబ! నవాంబుజోజ్జ్వల కరాంబుజ! శారద చంద్ర చంద్రికాడంబర చారుమూర్తి! ప్రకటస్ఫుట భూషణ రత్న రోచిరా చుంబిత దిగ్విభాగ! శ్రుతి సూక్త వివిక్త నిజప్రభావ, భా వాంబర వీధి విశ్రుత విహార! ననున్ కృపజూడు భారతీ! ఎఱ్ఱాప్రగడ మహాభారతం అరణ్యపర్వశేషం శరదృతు భానోదయాన...
- Advertisement -

Latest Articles