Saturday, October 1, 2022

Mohan Kumar Nivarti

36 POSTS0 COMMENTS
నివర్తి మోహన్ కుమార్. జననం 26 ఆగస్టు 1950, నంద్యాల. వృత్తి రీత్యా ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. హైదరాబాదులో ప్రాక్టీసు. కవిత్వం, చిత్రలేఖనం, సాహిత్య విమర్శ, జ్యోతిష్యం, చరిత్ర, సామాజిక రాజకీయ శాస్త్రాల్లో ఆసక్తి. మొబైల్ : 96038 27827

నా తెలంగాణా

కోటి వెలుగుల బంగారు కొండ క్రింద పరచుకొన్నట్టి సరసు లోపల వసించి ప్రొద్దు ప్రొద్దున అందాల పూలు పూయు నా తెలంగాణ తల్లి కంజాత వల్లి! ఎల్లొరా గుహలందున పల్లవించి వేయి స్తంభాల గుడి లోన విరులు పూచి శిల్పి ఉలి...

ఉత్తరాభిమన్యుల వివాహంలో తెలుగుదనం

పరవశ దైన్యమాడుకొను ప్రౌఢల గానదు, ఘర్మవారిచే కరగి స్రవించు చిత్రకము గానద నాదృత వీటి, పాటలా ధరమున, సున్నమంటిన విధంబును గానదు, నవ్వులాటకా భరణము గొన్న కానదొక బాల నృపాలుని చూచి నివ్వెరన్! అల్లసాని పెద్దన (మనుచరిత్ర పంచమాశ్వాసం) తిక్కన సోమయాజి...

మనుచరిత్ర అవతారిక – కృష్ణరాయల పరిచయం

"ఉదయాచలేంద్రంబు మొదల నెవ్వని కుమా రతకు క్రౌంచాజల రాజమయ్యె నావాడ పతి శకంధర సింధురాధ్యక్షు లరిగాపు లెవ్వాని ఖరతరాసి కాపంచ గౌడ ధాత్రీ పదం బెవ్వాని కసివారుగా నేగునట్టి బయలు సకల యాచక జనాశాపూర్తి కెవ్వాని  ఘనభుజాదండంబు కల్పశాఖి ప్రబల రాజాధిరాజ వీరప్రతాప రాజ...

తుం గ భ ద్రా న ది

గంగా సంగమ మిచ్చగించునె, మదిన్  కావేరి  దేవేరిగా అంగీకారమొనర్చునే, యమునతో ఆనందమున్ పొందునే, రంగత్తుంగ తరంగ హస్తములతో రత్నాక రేంద్రుండు నీ అంగంబంటి సుఖించునేని, గుణభధ్రా తుంగభద్రా నదీ! తెనాలి రామకృష్ణ కవి పాండురంగ మాహాత్మ్యము ప్రథమాశ్వాసం 139 వ...

సంధ్య

గగనమొక రేకు కన్నుగవ సోకు ఎరుపెరుపు చెక్కిళ్ళ విరిసినది చెంగల్వ సంజె వన్నెల బాల రంగు పరికిణి చెంగు చీకటిని తాకినది అంచుగా చిరుచుక్క ప్రాకినది వాలు నీడల దారి నీలి జండాలెత్తి చుక్క దీపపువత్తి సొగయు బాటల నల్ల నిదుర తూలెడి నడక...

అమృతోత్సవ వేళ ఆప్తవాక్యం

Breathes there the man Breathes there the man, with soul so dead, Who never to himself hath said, This is my own, my native land? Whose heart hath...

నర్మగర్భితమైన జవరాలి పలకరింపు

సంస్కృత మూలం "భో! పాంథ! పుస్తకధర! క్షణ మత్ర తిష్ఠ! వైద్యోసి వా? గణితశాస్త్ర విశారదోసి? కేనౌషధేన మమ పశ్యతి భర్తురంభా? కింవా గమిష్యతి పతిః పరదేశవాసీ? ఆంధ్రానువాదం "పాంథకిశోర! నీ చిరుత ప్రాయము తెల్పెడి మోము; చేతి ఉ ద్గ్రంధము చూడ...

ఏల ప్రేమింతును

నండూరి సుబ్బారావు ఎంకిపాటల పుస్తకం ముఖచిత్రం సౌరభము లేల జిమ్ము పుష్పవ్రజంబు చంద్రికల నేల వెదజల్లు చందమామ ఏల సలిలంబు పాడు గాడ్పేల విసరు ఏల నా హృదయంబు ప్రేమించు నిన్ను? మావిగున్న కొమ్మను మధుమాసవేళ పల్లవము మెక్కి కోయిల పాడుటేల పరుల...
- Advertisement -

Latest Articles