Sunday, January 29, 2023

Prof M Sridhar Acharyulu

170 POSTS0 COMMENTS
ప్రొఫెసర్ మాడభూషి శ్రీధర్ ఆచార్యులు హైదరాబాద్ లోని మహేంద్ర విశ్వవిద్యాయలంలో డీన్, న్యాయశాస్త్ర ఆచార్యులు. అంతకు పూర్వం కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ గా పని చేశారు. ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో బహుగ్రంథ రచయిత.

ఈనాటి ‘బ్రూటస్’ ..వెన్నుపోటు బాధితుడు ఎన్ టి ఆర్

పాపం చాలా కష్టపడ్డాడు, చాలా మంది కలిసి చంపేసారు. అందరూ కలిసి చంపారు, ద్రోహులు, బంధువులు, ఆప్తబంధువులు, రక్త బంధువులు, రక్తం తీసుకున్న బంధులు, రాజకీయాలకోసం చంపారు. ఉన్నత అధికారులనుకునే వారు, తరువాత...

శ్రీవిష్ణుచిత్తువిరిబూవు, శ్రీవిల్లిపుత్తూరు శ్రీనోముపంట

మాడభూషి శ్రీధర్ - తిరుప్పావై 30 వంగ క్కడల్ కడైంద మాదవనై క్కేశవనైతింగళ్ తిరుముగత్తు శేయిరైయార్ శెన్ఱిఱైంజిఅంగ ప్పఱై కొండవాత్తై అణి పుదువైప్పైంగమల త్తణ్ తెరియల్ పట్టర్బిరాన్ కోదై శొన్నశంగ త్తమిర్ మాలై ముప్పదుం...

నారాయణనే నమక్కే అంటూ…. నారాయణుడే ఫలం ఇవ్వడమే

29 గోదా గోవింద గీతం శిత్తమ్ శిఱుకాలే వంద్ ఉన్నై శేవిత్తు ఉన్పొత్తామరై యడియే పోట్రుం పొరుళ్ కేళాయ్పెత్తం మేయ్ త్తుణ్ణుం కులత్తిల్ పిఱందు, నీకుత్తేవల్ ఎంగలై క్కోళ్ళామల్ పోగాదుఇత్తై పఱై కోళ్వాన్ అన్ఱు కాణ్...

తెలివి లేమిగల గొల్లల నీవు బుట్టుటే మాభాగ్యమోయి

మాడభూషి శ్రీధర్ - తిరుప్పావై –28 కఱవైగళ్ పిన్ శెన్ఱు కానమ్ శేర్ న్ద్ ఉణ్బోమ్అఱివొన్ఱు మిల్లాద వాయ్-క్కులత్తు, ఉన్ఱన్నైప్పిఱవి పిఱున్దనై పుణ్ణియమ్ యాముడయోమ్కుఱైవొన్ఱుమిల్లాద గోవిందా, ఉందన్నోడుఱవేల్ నమక్కు ఇంగొరిక్క వొరియాదుఅఱియాద పిళ్ళైగళోమ్ అంబినాల్,...

ద్వేషాలు వదిలేయడం శాంతికి దారి

మాడభూషి శ్రీధర్ - తిరుప్పావై –27 కూడారై వెల్లుమ్ శీర్ గోవిందా, ఉన్ఱనైప్పాడి పఱైకొండు యామ్ పెరుసమ్మానమ్నాడు పుగళుం పరిశినాళ్ నన్ఱాకశూడగమే తోళ్ వళైయే తోడే శెవి పువ్వేపాడగమే యెన్ఱనైయ పల్కలనుమ్ యామణివోమ్ఆడైయుడుప్పోం అదన్...

శ్రీకృష్ణుడుఇంద్రనీలమణి, మణివణ్ణా, భక్తులకు కొంగుబంగారం

మాడభూషి శ్రీధర్ - తిరుప్పావై – 26 మాలే మణివణ్ణా మార్-గళి నీరాడువాన్మేలైయార్ శేయ్-వనగళ్ వేండువన కేట్టియేల్ఞాలత్తై యెల్లాం నడుంగ మురల్వనపాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్-పాంచజన్నియమేపోల్వన శంగంగళ్ పోయ్ ప్పాడుడైయనవేశాలప్పెరుం పఱైయే పల్లాండిశైప్పారేకోలవిళక్కే కొడియే వితానమేఆలిన్-ఇలైయాయ్...

గుండెలో కంసుని ద్వేషమనెడు నిప్పు

మాడభూషి శ్రీధర్ తిరుప్పావై – 25 ఒరుత్తి మగనాయ్ పిఱందు ఓరిరవిల్ఒరుత్తి మగనాయ్ యొళిత్తు వళరతరిక్కిలానాకి త్తాన్ తీంగు నినైందకరుత్తై పిరైప్పిత్తు కంజన్ వైత్తిల్నెరుప్పెన్న నిన్న నెడుమాలే ఉన్నైఅరుత్తిత్తు వందోం పఱై తరుతియాగిల్తిరుత్తక్క శెల్వముమ్...

పరము వరమునిచ్చిమానోము నిల్పిన వరదునికి జయము

మాడభూషి శ్రీధర్ తిరుప్పావై –24 అన్ఱివ్వులగమ్ అళందాయ్ అడి పోర్ట్రిశెన్ఱంగు త్తెన్-ఇలంగై శెత్తాయ్ తిఱల్ పోర్ట్రిపొన్ఱచ్చకడం ఉదైత్తాయ్ పుగర్ పోర్ట్రికన్ఱుకుణిలా వెఱిందాయ్ కరిల్ పోర్ట్రికున్ఱుకుడైయా వెడుత్తాయ్ కుణమ్ పోర్ట్రివెన్ఱు పకై కెడుక్కుమ్ నిన్ కైయిల్...
- Advertisement -

Latest Articles