Tuesday, August 9, 2022

Prof M Sridhar Acharyulu

131 POSTS0 COMMENTS
ప్రొఫెసర్ మాడభూషి శ్రీధర్ ఆచార్యులు హైదరాబాద్ లోని మహేంద్ర విశ్వవిద్యాయలంలో డీన్, న్యాయశాస్త్ర ఆచార్యులు. అంతకు పూర్వం కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ గా పని చేశారు. ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో బహుగ్రంథ రచయిత.

వైకుంఠ ఏకాదశి అంటే ఏమిటి? ఆ రోజు పాపపురుషుడెక్కడ ఉంటాడు?

మాడభూషి శ్రీధర్ పుష్యమాసం తొలి పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని వైకుంఠ ఏకాదశి అంటారు. విగత కుంఠాద్ యస్మద్ ఇతి వైకుంఠ, అంటే నాశములేనిది, వైకుంఠమంటే కుంఠములు లేని చోటు. కుంఠము అంటే నాశము,...

ఇంత గొప్ప వ్రతం చేసింది ఒక ఢక్కి కోసమా?

29. తిరుప్పావై కథలు రాముడి రావణుడిని సంహరించిన తరువాత అయోధ్యచేరి చక్రవర్తిగా పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు. తరువాత యౌవరాజ్యం పట్టాభిషేకం చేసుకోవాలని లక్ష్మణుడిని అడిగితే నాకెందుకు వద్దు అంటాడు. బతిమాలతాడు. వినడు. నాకు నీతో సాంగత్యం...

పరమపదంఎందుకు, నీతో బంధుత్వం ఉంటే

29 తిరుప్పావై గోదా గోవింద గీతం శిత్తమ్ శిఱుకాలే వంద్ ఉన్నై శేవిత్తు ఉన్పొత్తామరై యడియే పోట్రుం పొరుళ్ కేళాయ్పెత్తం మేయ్ త్తుణ్ణుం కులత్తిల్ పిఱందు, నీకుత్తేవల్ ఎంగలై క్కోళ్ళామల్ పోగాదుఇత్తై పఱై కోళ్వాన్...

పరమాత్ముడవని తెలియక చులకనగ పిలిచాము కృష్ణా

28 తిరుప్పావై కథలు శ్రీకృష్ణుని చేత గీతా జ్ఞానాన్ని అందుకున్న తరువాత గాని అర్జునుడికి ఆయన పరమాత్మ తత్వం ఏమిటో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు అయ్యో స్నేహితుడిగా భావించి కృష్ణా మాధవా స్నేహితుడా అని...

తెలివి లేమిగల మా గొల్లలందు నీవు బుట్టుటే మా భాగ్యమోయి

28. గోదాగోవిందగీతం కఱవైగళ్ పిన్ శెన్ఱు కానమ్ శేర్ న్ద్ ఉణ్బోమ్అఱివొన్ఱు మిల్లాద వాయ్-క్కులత్తు, ఉన్ఱన్నైప్పిఱవి పిఱున్దనై పుణ్ణియమ్ యాముడయోమ్కుఱైవొన్ఱుమిల్లాద గోవిందా, ఉందన్నోడుఉఱవేల్ నమక్కు ఇంగొజిక్క వొజియాదుఅఱియాద పిళ్ళైగళోమ్ అంబినాల్, ఉన్ఱన్నైచ్చిఱు పేర్-అళైత్తనవుం శీఱి...

గోవిందా నీతో నిత్య సాంగత్యమే మాసౌభాగ్యం

27గోదా గోవింద గీతం కూడారై వెల్లుమ్ శీర్ గోవిందా, ఉన్ దన్నైప్పాడి పఱైకొండు యామ్ పెరు శమ్మానమ్నాడు పుగళుం పరిశినాళ్ నన్ఱాగశూడగమే తోళ్ వళైయే తోడే శెవి ప్పూవేపాడగమే యెన్ఱనైయ పల్కలనుమ్ యామ్ అణివోమ్ఆడై...

గోదమ్మ మొక్కు తీర్చిన రామానుజస్వామి

27 తిరుప్పావై కథలు తనను శ్రీరంగనాథుడు స్వీకరించడానికి అంగీకరిస్తే తిరుమాలియుం శోరే  పెరుమాళ్లకు గోదాదేవి వంద కడవల అక్కారవడిశల్  భోగం చేయిస్తానని మొక్కు కున్నారట. కాని ఆ మొక్కు తీర్చేలోగానే శ్రీరంగడు పల్లకీ పంపడం,...

పరికరాలు కాదు పరమాత్ముడే కావాలి

26.తిరుప్పావై మాలే మణివణ్ణా మార్-గళి నీరాడువాన్మేలైయార్ శేయ్-వనగళ్ వేండువన కేట్టియేల్ఞాలత్తై యెల్లాం నడుంగ మురల్వనపాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్-పాంచజన్నియమేపోల్వన శంగంగళ్ పోయ్ ప్పాడుడైయనవేశాలప్పెరుం పఱైయే పల్లాండిశైప్పారేకోలవిళక్కే కొడియే వితానమేఆలిన్-ఇలైయాయ్ యరుళ్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్  తెలుగు భావార్థ గీతిక ప్రళయ...
- Advertisement -

Latest Articles