Tuesday, August 9, 2022

Prof M Sridhar Acharyulu

131 POSTS0 COMMENTS
ప్రొఫెసర్ మాడభూషి శ్రీధర్ ఆచార్యులు హైదరాబాద్ లోని మహేంద్ర విశ్వవిద్యాయలంలో డీన్, న్యాయశాస్త్ర ఆచార్యులు. అంతకు పూర్వం కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ గా పని చేశారు. ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో బహుగ్రంథ రచయిత.

మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

5. వారణమ్ ఆయిరమ్, (గజ సహస్రం) నిన్న, నాలుగుదిశలనుంచి పవిత్ర జలాలు తెచ్చి సంప్రోక్షించి,  విప్రోత్తముల ఉచ్ఛైస్స్వరమంత్రఘోష మధ్య పసుపు పచ్చని రక్షాబంధమును తన మణికట్టుకు శ్రీరంగనాథుడు ధరింప జేసినట్టుకల గన్నవిషయం వివరించారు. వివాహ...

గోదారంగనాథ కల్యాణ కంకణ ధారణ

4. వారణమాయిరమ్ (గజ సహస్రం) నాల్ దిశై త్తీర్ త్తమ్ కొణురున్దు నని నల్గి పార్ ప్పన చ్చిట్టర్గళ్ పల్లార్ ఎడుత్తేత్తి పూప్పునై కణ్ణిప్పునిద నోడెన్ తన్నై కాప్పు నాణ్ కట్ట క్కనా క్కండేన్ తోలీ నాన్ ప్రతిపదార్థాలు నాల్ =...

దిగి వచ్చిన ఇంద్రుడు దుర్గామాత

3. గోదా వివాహ స్వప్నం ఇన్దిరన్ ఉళ్లిట్ట దేవర్ కుళామ్ ఎల్లామ్ వన్ద్ ఇరున్దు ఎన్నై మగట్పేశి మన్దిరిత్తు మన్దిరక్కోడి యుడుత్తి, మణమాలై ఆన్దరి శూట్టక్కణా క్కణ్ణేన్ తోళీ నాన్ ప్రతిపదార్థం ఇందిరన్ = ఇంద్రుడు, ఉళ్లిట్ట = అతనితోకూడి, దేవర్...

పెళ్లిపందిరికి వరరంగడు చేరినాడు

వారణ మాయిరమ్-2 ఆండాళ్ తిరువడిఘళే శ్శరణం ఆండాళ్ దివ్యపాదాలకు ప్రణామాలు ఆళ్వార్ తిరువడిఘళే శ్శరణం, ఆళ్వార్ దివ్యపాదాలకు ప్రణామాలు రెండో పాశురం: నిశ్చితార్థం నాళై వదువై మణమెన్ఱు నాళ్ ఇట్టు పాళై కముగు పరిశుడై ప్పన్దల్ కీళ్ కోళరి మాదవన్ కోవిన్దన్...

గోదాదేవి రచించిన వారణమాయిరమ్‌ – వేయేనుగుల కల

తొమ్మిదో శతాబ్దపు పరమభక్తురాలు, శ్రీగోదాదేవి తిరుప్పావై పాశురాలకు ఎంత ప్రాచుర్యం ఉందో దాదాపు అంతే విలువ ఉన్న పది ద్రావిడ పాశురాలు. 1200 సంవత్సరాల కిందట రచించిన వారణమ్ ఆయిరమ్ పాశురాలు ఈనాటికీ...

గోదమ్మ పాదాలకు బాపు పారాణి

బాపురే బాపు రేఖావ్యాఖ్య ఆయన అసలు పేరు సత్తిరాజు వేంకట లక్ష్మీనారాయణ. కాని కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు. అదే బాపు అని పిలవండి, మొత్తం తెలుగురాష్ట్రాల్లో తెలియని వాడు ఉండడు. ఆయన ఒక...

వేదమే సముద్రజలం, గోదమ్మ మేఘం, తిరుప్పావై అమృతం

3‌0. తిరుప్పావై కథలు తిరుప్పావై అంటే శ్రీ వ్రతం. తిరు అంటే శ్రీ అని, దివ్యమైన అని పవిత్రమైన అని అర్థం. పావై అంటే నోము అని గీతమని పాటలని అర్థం. కనుక తిరుప్పావై...

ముక్తికి భక్తి గీతాల నిచ్చెన- తిరుప్పావై

30. గోదా గోవింద గీతం వంగ క్కడల్ కడైంద మాదవనై క్కేశవనైతింగళ్ తిరుముగత్తు శేయిరైయార్ శెన్ఱిఱైజ్ఞిఅంగ ప్పఱై కొండవాత్తై అణి పుదువైప్పైంగమల త్తణ్ తెరియల్ పట్టర్బిరాన్ కోదై శొన్నశంగ త్తమిళ్ మాలై ముప్పదుం తప్పామేఇంగిప్పరిశురైప్పర్...
- Advertisement -

Latest Articles