Thursday, December 8, 2022

Mohan Kumar Nivarti

42 POSTS0 COMMENTS
నివర్తి మోహన్ కుమార్. జననం 26 ఆగస్టు 1950, నంద్యాల. వృత్తి రీత్యా ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. హైదరాబాదులో ప్రాక్టీసు. కవిత్వం, చిత్రలేఖనం, సాహిత్య విమర్శ, జ్యోతిష్యం, చరిత్ర, సామాజిక రాజకీయ శాస్త్రాల్లో ఆసక్తి. మొబైల్ : 96038 27827

మనుచరిత్ర అవతారిక – కృష్ణరాయల పరిచయం

"ఉదయాచలేంద్రంబు మొదల నెవ్వని కుమా రతకు క్రౌంచాజల రాజమయ్యె నావాడ పతి శకంధర సింధురాధ్యక్షు లరిగాపు లెవ్వాని ఖరతరాసి కాపంచ గౌడ ధాత్రీ పదం బెవ్వాని కసివారుగా నేగునట్టి బయలు సకల యాచక జనాశాపూర్తి కెవ్వాని  ఘనభుజాదండంబు కల్పశాఖి ప్రబల రాజాధిరాజ వీరప్రతాప రాజ...

తుం గ భ ద్రా న ది

గంగా సంగమ మిచ్చగించునె, మదిన్  కావేరి  దేవేరిగా అంగీకారమొనర్చునే, యమునతో ఆనందమున్ పొందునే, రంగత్తుంగ తరంగ హస్తములతో రత్నాక రేంద్రుండు నీ అంగంబంటి సుఖించునేని, గుణభధ్రా తుంగభద్రా నదీ! తెనాలి రామకృష్ణ కవి పాండురంగ మాహాత్మ్యము ప్రథమాశ్వాసం 139 వ...

సంధ్య

గగనమొక రేకు కన్నుగవ సోకు ఎరుపెరుపు చెక్కిళ్ళ విరిసినది చెంగల్వ సంజె వన్నెల బాల రంగు పరికిణి చెంగు చీకటిని తాకినది అంచుగా చిరుచుక్క ప్రాకినది వాలు నీడల దారి నీలి జండాలెత్తి చుక్క దీపపువత్తి సొగయు బాటల నల్ల నిదుర తూలెడి నడక...

అమృతోత్సవ వేళ ఆప్తవాక్యం

Breathes there the man Breathes there the man, with soul so dead, Who never to himself hath said, This is my own, my native land? Whose heart hath...

నర్మగర్భితమైన జవరాలి పలకరింపు

సంస్కృత మూలం "భో! పాంథ! పుస్తకధర! క్షణ మత్ర తిష్ఠ! వైద్యోసి వా? గణితశాస్త్ర విశారదోసి? కేనౌషధేన మమ పశ్యతి భర్తురంభా? కింవా గమిష్యతి పతిః పరదేశవాసీ? ఆంధ్రానువాదం "పాంథకిశోర! నీ చిరుత ప్రాయము తెల్పెడి మోము; చేతి ఉ ద్గ్రంధము చూడ...

ఏల ప్రేమింతును

నండూరి సుబ్బారావు ఎంకిపాటల పుస్తకం ముఖచిత్రం సౌరభము లేల జిమ్ము పుష్పవ్రజంబు చంద్రికల నేల వెదజల్లు చందమామ ఏల సలిలంబు పాడు గాడ్పేల విసరు ఏల నా హృదయంబు ప్రేమించు నిన్ను? మావిగున్న కొమ్మను మధుమాసవేళ పల్లవము మెక్కి కోయిల పాడుటేల పరుల...

భ గ్న మా లి క

అబ్బుూరి రామకృష్ణారావు, మాత్యూ అర్నాల్డ్ పూవులు పూయరాక తమ పొత్తుల లోనె కృశించి కమ్మనౌ తావులు వీడి రాలిపడె తామరతంపర యయ్యె దుఃఖమీ జీవన సాగరంబు దరి జేర్పగ జాలెడు నావికు డెవ్వడో యెఱుగునా యతడీ హతభాగి వేదనన్ ఈ...

నా గు ల చ వి తి

నీ పుట్ట దరికి నా పాపలొచ్చేరు పాప పుణ్యమ్ముల వాసనే లేని బ్రహ్మ స్వరూపులౌ పసికూన లోయి! కోపించి బుస్సలు కొట్ట బోకోయి! నాగుల్ల చవితికి నాగేంద్ర నీకు పొట్ట నిండా పాలు పోసేము తండ్రీ! చీకటిలోన నీ శిరసు...
- Advertisement -

Latest Articles