Thursday, December 8, 2022

Mohan Kumar Nivarti

42 POSTS0 COMMENTS
నివర్తి మోహన్ కుమార్. జననం 26 ఆగస్టు 1950, నంద్యాల. వృత్తి రీత్యా ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. హైదరాబాదులో ప్రాక్టీసు. కవిత్వం, చిత్రలేఖనం, సాహిత్య విమర్శ, జ్యోతిష్యం, చరిత్ర, సామాజిక రాజకీయ శాస్త్రాల్లో ఆసక్తి. మొబైల్ : 96038 27827

మహాభారతం – ద్వితీయాశ్వాసం – పరీక్షిత్తు దుర్మరణం చెందడానికి నేపధ్యం

మధ్యాక్కర "ధరణి చరాచర భూతసంఘంబు తమ విషవహ్ని నురగంబులేర్చుచు నునికి గలిగి, పయోరుహ గర్భు డురగ విషాపేతజీవ సంజీవనోపదేశంబు కరుణ కశ్యపునకు నిచ్చె నఖిల లోకహితంబు పొంటె" నన్నయ భట్టారకుడు పద్యార్థం: "భూతలంపై గల పన్నగకోటి తమ విషవహ్నిచే చరాచర భూతసముదాయాన్ని కాల్చి...

మహాభారతం – ఆదిపర్వం: ద్వితీయాశ్వాసం – వాసుకి తల్లి శాపానికి వెరచుట

"చిరముగ బ్రహ్మకున్ తపము సేసి, అనంతు డనంత ధారుణీ భర గురుకార్య యుక్తుడయి, పన్నగ ముఖ్యుల పొత్తు వాసి, చె చ్చెర తనయంత నుండి, మది జేర్చ తలంపడ యొక్కనాడు దు ర్భరతర దందశూకకుల భావి భయప్రవిఘాత...

మహాభారతం – ద్వితీయాశ్వాసం – గరుడోపాఖ్యానం

"కనక మహీధర ప్రతిమకాయు, మహాజవ నిర్జిత ప్రభం జను, నవిచింత్య భూరి బలసత్త్వ సమన్వితు, దీప్త హవ్యవా హనసము, వైనతేయుని, తదాస్యగత దృమశాఖ నున్న య త్యనఘుల వాలఖిల్యులను, నమ్ముని నాథుడు చూచి నెమ్మితోన్" నన్నయ భట్టారకుడు  అమృతాన్ని స్వర్గం...

మహాభారతం ద్వితీయాశ్వాసం – గరుడోపాఖ్యానం – గరుత్మంతునికి తల్లి వినత ఆశీస్సులు

"అనిలుడు పక్షయుగ్మ మమృతాంశుడు వీ, పనలుండు మస్తకం, బినుడు సమస్త దేహమును, నెప్పుడు కాచుచు నీ కభీష్టముల్ ఘనముగ చేయుచుండెడు జగన్నుత! యున్నతియున్ జయంబు జే కొను" మని యిచ్చె దీవెనలు గోరి ఖగేంద్రునకున్ ప్రియంబునన్ -నన్నయ భట్టారకుడు నేపథ్యం వినత...

మహాభారతం – ద్వితీయాశ్వాసం – గరుడోపాఖ్యానం – గరుత్మంతుని జననం

"ఆతత పక్షమారుత, రయ ప్రవికంపిత, ఘూర్ణితాచలవ్రాత మహార్ణవుండు, బలవన్నిజ దేహ సముజ్జ్వలత్ప్రభా ధూత పతంగ తేజు డుదితుండయి తార్క్ష్యుడు తల్లికిన్ మనః ప్రీతి యొనర్చుచున్ నెగసె భీమ జవంబున నభ్రవీధికిన్" -నన్నయ భట్టారకుడు నేపథ్యం తల్లి కద్రువ ఆజ్ఞ...

వంతెనపై పొద్దుపొడుపు

Lines composed upon Westminster Bridge "Earth has not anything to show more fair Dull would he be of soul who could pass by A sight so touching...

నీ పదములు

నీదు పాదపీఠమిచట నీ పదములు మసలునచట పతితులు పేద లనాథలు బ్రతుకు బండి నీడ్చుచోట నీకు ప్రణుతి సలుపగ నే నెంతగ యత్నించిన ప్రభు! అంటదు నా నతి నీ పా దాంచల మందెందొ యుండె పతితులు పేద లనాథలు బ్రతుకు బండి నీడ్చు చోట దురహంకారుల...

మహాభారతం – ద్వితీయాశ్వాసం – కద్రూవినతల వృత్తాంతం

"వివిధోత్తుంగ తరంగ ఘట్టన చలద్వేలావనైలావలీ లవలీలుంగ లవంగ సంగత లతాలాస్యంబు లీక్షించుచున్ ధవళాక్షుల్ సని కాంచిరంత నెదురం తత్తీర దేశంబునం దవదాతాంబుజ ఫేనపుంజ నిభు నయ్యశ్వోత్తమున్ దవ్వులన్" నన్నయ భట్టారకుడు నేపధ్యం క్షీరసాగరమథనం జరిగిన సముద్రతీరానికి కద్రూవినతలు విహారార్థులై విచ్చేసి, మనోహరమైన...
- Advertisement -

Latest Articles