Monday, March 20, 2023
Home Tags Tiruppavai

Tag: tiruppavai

శ్రీకృష్ణుడుఇంద్రనీలమణి, మణివణ్ణా, భక్తులకు కొంగుబంగారం

మాడభూషి శ్రీధర్ - తిరుప్పావై – 26 మాలే మణివణ్ణా మార్-గళి నీరాడువాన్మేలైయార్ శేయ్-వనగళ్ వేండువన కేట్టియేల్ఞాలత్తై యెల్లాం నడుంగ మురల్వనపాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్-పాంచజన్నియమేపోల్వన శంగంగళ్ పోయ్ ప్పాడుడైయనవేశాలప్పెరుం పఱైయే పల్లాండిశైప్పారేకోలవిళక్కే కొడియే వితానమేఆలిన్-ఇలైయాయ్...

గుండెలో కంసుని ద్వేషమనెడు నిప్పు

మాడభూషి శ్రీధర్ తిరుప్పావై – 25 ఒరుత్తి మగనాయ్ పిఱందు ఓరిరవిల్ఒరుత్తి మగనాయ్ యొళిత్తు వళరతరిక్కిలానాకి త్తాన్ తీంగు నినైందకరుత్తై పిరైప్పిత్తు కంజన్ వైత్తిల్నెరుప్పెన్న నిన్న నెడుమాలే ఉన్నైఅరుత్తిత్తు వందోం పఱై తరుతియాగిల్తిరుత్తక్క శెల్వముమ్...

పరము వరమునిచ్చిమానోము నిల్పిన వరదునికి జయము

మాడభూషి శ్రీధర్ తిరుప్పావై –24 అన్ఱివ్వులగమ్ అళందాయ్ అడి పోర్ట్రిశెన్ఱంగు త్తెన్-ఇలంగై శెత్తాయ్ తిఱల్ పోర్ట్రిపొన్ఱచ్చకడం ఉదైత్తాయ్ పుగర్ పోర్ట్రికన్ఱుకుణిలా వెఱిందాయ్ కరిల్ పోర్ట్రికున్ఱుకుడైయా వెడుత్తాయ్ కుణమ్ పోర్ట్రివెన్ఱు పకై కెడుక్కుమ్ నిన్ కైయిల్...

నిప్పురవ్వలు కురిపించు కంటి కొసచూపులు విసిరి

మాడభూషి శ్రీధర్ తిరుప్పావై –23 సింహాసనప్పాట్టు మారిమలై ముళఞ్జిల్ మన్నిక్కిడన్దుఱఙ్గమ్శీరియ శిఙ్గం అణివిట్రు త్తీ విళిత్తువేరిమయిర్ పొఙ్గ ఎప్పాడుమ్ పేర్ న్దుదఱిమూరి నిమిర్ న్దు ముళఙ్గిప్పురప్పట్టుపోదరుమాపోలే, నీ పూవై ప్పూవణ్ణా ! ఉన్కోయిల్ నిన్రిఙ్గనే పోన్దరుళి...

చీమకు, బ్రహ్మకు కూడా అహంకారం ఉండదా?

మాడభూషి శ్రీధర్ – తిరుప్పావై 22 అంగణ్ మాజ్ఞాలత్తరశర్ అభిమానబజ్ఞ్గమాయ్ నన్దు నిన్ పళ్ళిక్కట్టిల్ కీళేశజ్ఞ్గమిరుపార్ పోల్ వన్దుతలై ప్పెయ్ దోమ్కింగిణివాయ్ చ్చెయద తామరప్పూప్పోలేశెంజ్ఞ్గణ్ శిరిచ్చిరిదే యేమ్మేల్ విళియావోతింగళు మాదిత్తియను మెళున్దార్పోల్అజ్ఞ్గణ్ణిరణ్డుం కొండు ఎజ్ఞ్గళ్...

‘‘సర్వే వేదాః కృష్ణా’’ వేదాలు చెప్పేది కృష్ణుడే

మాడభూషి శ్రీధర్ - తిరుప్పావై 21 ఏట్రకలంగళ్ ఎదిరి పొంగి మీదళిప్పమాట్రాదే పాల్ శొరియుమ్ వళ్లల్ పెరుమ్ పశుక్కల్ఆట్ర ప్పడైత్తాన్ మగనే ! యరివురాయ్ఊట్రముడై యాయ్ ! పెరియాయ్ ! ఉలగినిల్తోట్రమాయ్ నిన్ర శుడరే...

ముక్కోటి దేవుళ్లు ముప్పు వచ్చెనంచు విన్నవించకమున్నె

మాడభూషి శ్రీధర్ - తిరుప్పావై 20 ముప్పత్తు మూవర్ అమరర్కు మున్ శెన్ఱుకప్పమ్ తవిర్ క్కుమ్ కలియే తుయిలెజాయ్శెప్పముడైయాయ్ తిఱలుడైయాయ్, శెట్రార్ క్కువెప్పమ్ కొడుక్కుమ్ విమలా తుయిలెజాయ్శెప్పన్న మెన్ ములై శెవ్వాయ్ శిఱు...

సీతారాములు కాదని శూర్పణ రావణులను కోరుతారా

మాడభూషి శ్రీధర్ - తిరుప్పావై 19 కుత్తు విళక్కెరియ క్కొట్టుక్కాల్ కట్టిల్ మేల్ మెత్తెన్ఱ పంజశయనత్తిల్ మేలేఱి, కొత్తలర్ పూంజ్ఞల్ నప్పిన్నై కొంజ్ఞైమేల్ వైత్తు క్కిడంద మలర్ మార్బావాయ్ తిఱవాయ్, మైత్తడం కణ్ణినాయ్ నీ ఉన్...

Stay Connected

21,963FansLike
2,508FollowersFollow
20,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles