Thursday, May 19, 2022
Home Tags Goda devi

Tag: goda devi

గోదా వధువు చేయి పట్టిన గోపాలుడు

బృందావనం 6 వారణమాయిరమ్ (గోదా సహస్రం) ఇంతకుముందు మధురాధీశుడు మాధవుడు గంభీరగతిలో భూమి అదిరే పాదముద్రలతో అడుగులువేస్తూ వివాహ వేదికకు సమీపించినాడు. ఇక పాణిగ్రహణమే తరువాయి. మత్తళం కొట్ట వరిశజ్ఞం నిన్ఱు ఊద ముత్తుడైత్తామనిరైతాళ్ న్ద పన్దఱ్కీళ్ మైత్తునన్...

మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

5. వారణమ్ ఆయిరమ్, (గజ సహస్రం) నిన్న, నాలుగుదిశలనుంచి పవిత్ర జలాలు తెచ్చి సంప్రోక్షించి,  విప్రోత్తముల ఉచ్ఛైస్స్వరమంత్రఘోష మధ్య పసుపు పచ్చని రక్షాబంధమును తన మణికట్టుకు శ్రీరంగనాథుడు ధరింప జేసినట్టుకల గన్నవిషయం వివరించారు. వివాహ...

గోదారంగనాథ కల్యాణ కంకణ ధారణ

4. వారణమాయిరమ్ (గజ సహస్రం) నాల్ దిశై త్తీర్ త్తమ్ కొణురున్దు నని నల్గి పార్ ప్పన చ్చిట్టర్గళ్ పల్లార్ ఎడుత్తేత్తి పూప్పునై కణ్ణిప్పునిద నోడెన్ తన్నై కాప్పు నాణ్ కట్ట క్కనా క్కండేన్ తోలీ నాన్ ప్రతిపదార్థాలు నాల్ =...

దిగి వచ్చిన ఇంద్రుడు దుర్గామాత

3. గోదా వివాహ స్వప్నం ఇన్దిరన్ ఉళ్లిట్ట దేవర్ కుళామ్ ఎల్లామ్ వన్ద్ ఇరున్దు ఎన్నై మగట్పేశి మన్దిరిత్తు మన్దిరక్కోడి యుడుత్తి, మణమాలై ఆన్దరి శూట్టక్కణా క్కణ్ణేన్ తోళీ నాన్ ప్రతిపదార్థం ఇందిరన్ = ఇంద్రుడు, ఉళ్లిట్ట = అతనితోకూడి, దేవర్...

పెళ్లిపందిరికి వరరంగడు చేరినాడు

వారణ మాయిరమ్-2 ఆండాళ్ తిరువడిఘళే శ్శరణం ఆండాళ్ దివ్యపాదాలకు ప్రణామాలు ఆళ్వార్ తిరువడిఘళే శ్శరణం, ఆళ్వార్ దివ్యపాదాలకు ప్రణామాలు రెండో పాశురం: నిశ్చితార్థం నాళై వదువై మణమెన్ఱు నాళ్ ఇట్టు పాళై కముగు పరిశుడై ప్పన్దల్ కీళ్ కోళరి మాదవన్ కోవిన్దన్...

గోదాదేవి రచించిన వారణమాయిరమ్‌ – వేయేనుగుల కల

తొమ్మిదో శతాబ్దపు పరమభక్తురాలు, శ్రీగోదాదేవి తిరుప్పావై పాశురాలకు ఎంత ప్రాచుర్యం ఉందో దాదాపు అంతే విలువ ఉన్న పది ద్రావిడ పాశురాలు. 1200 సంవత్సరాల కిందట రచించిన వారణమ్ ఆయిరమ్ పాశురాలు ఈనాటికీ...

వేదమే సముద్రజలం, గోదమ్మ మేఘం, తిరుప్పావై అమృతం

3‌0. తిరుప్పావై కథలు తిరుప్పావై అంటే శ్రీ వ్రతం. తిరు అంటే శ్రీ అని, దివ్యమైన అని పవిత్రమైన అని అర్థం. పావై అంటే నోము అని గీతమని పాటలని అర్థం. కనుక తిరుప్పావై...

గోవిందా నీతో నిత్య సాంగత్యమే మాసౌభాగ్యం

27గోదా గోవింద గీతం కూడారై వెల్లుమ్ శీర్ గోవిందా, ఉన్ దన్నైప్పాడి పఱైకొండు యామ్ పెరు శమ్మానమ్నాడు పుగళుం పరిశినాళ్ నన్ఱాగశూడగమే తోళ్ వళైయే తోడే శెవి ప్పూవేపాడగమే యెన్ఱనైయ పల్కలనుమ్ యామ్ అణివోమ్ఆడై...

Stay Connected

21,963FansLike
2,508FollowersFollow
19,600SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles