Thursday, February 2, 2023
Home Tags Goda devi

Tag: goda devi

కెందామరనేత్రుడు శంఖచక్రధరుడు ఆజానుబాహుడు

మాడభూషి శ్రీధర్ తిరుప్పావై 14 ఉజ్ఞళ్ పురైక్కడై త్తోట్టత్తు వావియుళ్శెజ్ఞరునీర్ వాయ్ నెగిర్ అంద్ ఆమ్బల్ వాయ్ కుమ్బిన కాణ్శెజ్ఞల్పొడి క్కూరై వెణ్బల్ తవత్తవర్తజ్ఞళ్ తిరుక్కోయిల్ శంగిడువాన్ పోగిన్ఱార్ఎజ్ఞళై మున్నం ఎరుప్పువాన్ వాయ్ పేశుమ్నజ్ఞాయ్!...

కిరీట, తులసీ దామపరిమళాలు జిమ్ము నారాయణుండు

మాడభూషి శ్రీధర్ – తిరుప్పావై 10 నోత్తు చ్చువర్ క్కం పుగుగిన్ఱ అమ్మనాయ్మాత్తముం తారారో వాశల్ తిఱవాదార్నాత్తత్తుళాయ్ ముడి నారాయణన్ నమ్మాల్పోత్త ప్పఱై తరుం పుణ్ణియనాల్ పండొరునాళ్కూత్తత్తిన్ వాయ్వీళంద కుమ్బకరణనుంతొత్తుం ఉనక్కే పెరుందుయిల్ తాన్...

వసంతోత్సవశోభలో నూత్న దంపతులు గోదా గోవిందులు

10 వారణమ్ ఆయిరం (గజసహస్రం) కుజ్ఞుమ మప్పిక్కుళిర్ శాన్దం మట్టిత్తు మజ్ఞల వీది వలంశెయ్ దు మణనీర్ అజ్ఞవనోడుముడన్ శెన్ఱజ్ఞానైమేల్ మఞ్జన మాట్టక్కనాక్కణ్డేన్ తోళీ నాన్ ప్రతిపదార్థములు కుజ్ఞుమం అప్పి= దేహమంతా కుంకుమను జల్లి, కుళిర్ శాన్దం మట్టిత్తు = శీతలమైన...

గోదారంగనాథుల లాజహోమం

9 వారణమ్ ఆయిరమ్ (గజసహస్రం) వరిశిలై వాళ్ ముగత్తు ఎన్నై మార్ తాం వందిట్టు ఎరిముగమ్ పారిత్తు ఎన్నై మున్నే నిఱుత్తి అరిముగన్ అచ్చుతన్ కైమ్మేలే ఎన్ కై వైత్తు పొరిముగందట్ట క్కనా క్కండేన్ తోళీ నాన్ ప్రతిపదార్థాలు వరిశిలై...

గోద పాదాలతో సన్నికల్లు తొక్కించిన శ్రీకృష్ణుడు

8. వారణమ్ ఆయిరమ్ (గజసహస్రం) ఇమ్మైక్కుమ్ ఏళేళ్ పిరవిక్కుమ్ పట్రావాన్ నమ్మై ఉఢైయవన్ నారాయణన్ నమ్బి శెమ్మై ఉఢైయ తిరుక్కైయాల్ తాళ్ పట్రి అమ్మి మిదిక్క క్కనా క్కండేన్ తోళీ నాన్ ఈ జన్మలోనూ ఏడేడు జన్మలలోనూ రక్షకుడుగా...

అగ్ని సాక్షి, గోదా రంగనాథుల ఏడడుగులు

7. వారణమ్ ఆయిరమ్ (గజ సహస్రం) వాయ్ నల్లార్ నల్ల మారై ఓది మందిరత్తాల్ పాశిలై నాణల్ పడుత్త ప్పరిది వైత్తు కాయ్ శిన మాగిళురు అన్నాన్ ఎన్ కైప్పట్రి తీవలమ్ శెయ్య క్కనా క్కండేన్ తోళీ నాన్ ప్రతిపదార్థములు వాయ్...

గోదా వధువు చేయి పట్టిన గోపాలుడు

బృందావనం 6 వారణమాయిరమ్ (గోదా సహస్రం) ఇంతకుముందు మధురాధీశుడు మాధవుడు గంభీరగతిలో భూమి అదిరే పాదముద్రలతో అడుగులువేస్తూ వివాహ వేదికకు సమీపించినాడు. ఇక పాణిగ్రహణమే తరువాయి. మత్తళం కొట్ట వరిశజ్ఞం నిన్ఱు ఊద ముత్తుడైత్తామనిరైతాళ్ న్ద పన్దఱ్కీళ్ మైత్తునన్...

మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

5. వారణమ్ ఆయిరమ్, (గజ సహస్రం) నిన్న, నాలుగుదిశలనుంచి పవిత్ర జలాలు తెచ్చి సంప్రోక్షించి,  విప్రోత్తముల ఉచ్ఛైస్స్వరమంత్రఘోష మధ్య పసుపు పచ్చని రక్షాబంధమును తన మణికట్టుకు శ్రీరంగనాథుడు ధరింప జేసినట్టుకల గన్నవిషయం వివరించారు. వివాహ...

Stay Connected

21,963FansLike
2,508FollowersFollow
20,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles